اسم دخترانه tag:http://girlsnames.mihanblog.com 2019-08-18T07:36:17+01:00 mihanblog.com معنی اسم اعظم 2017-03-19T10:21:31+01:00 2017-03-19T10:21:31+01:00 tag:http://girlsnames.mihanblog.com/post/255 هستی ناصری اَعظم :    (عربی) 1- بزرگ، بزرگتر، بزرگترین، بزرگوار، بزرگوارتر؛ 2- از صفات خدوند. اَعظم :    (عربی) 1- بزرگ، بزرگتر، بزرگترین، بزرگوار، بزرگوارتر؛ 2- از صفات خدوند.

]]>
معنی اسم اطلس 2017-03-07T10:21:10+01:00 2017-03-07T10:21:10+01:00 tag:http://girlsnames.mihanblog.com/post/254 هستی ناصری اطلس :   (معرب از یونانی) 1- پارچه‌ی ابریشمی، پرنیان، دیبا، ابریشم گران‌بها؛ 2- (در نجوم) فلك نهم، فلك اطلس. اطلس :   (معرب از یونانی) 1- پارچه‌ی ابریشمی، پرنیان، دیبا، ابریشم گران‌بها؛ 2- (در نجوم) فلك نهم، فلك اطلس.

]]>
معنی اسم اسما 2017-02-17T10:20:06+01:00 2017-02-17T10:20:06+01:00 tag:http://girlsnames.mihanblog.com/post/253 هستی ناصری اَسما :  (عربی) 1- نام‌ها، اسامی؛ 2- معارف، حقایق؛ 3- (در تفسیر قرآن) و (در تصوف) به معنای معارف، حقایق و علوم آمده است؛ 3- (اَعلام) 1) نام همسر پیامبر اسلام(ص)؛ 2) نام دختر امام موسی كاظم(ع)؛ 3) نام همسر حضرت علی(ع). اَسما :  (عربی) 1- نام‌ها، اسامی؛ 2- معارف، حقایق؛ 3- (در تفسیر قرآن) و (در تصوف) به معنای معارف، حقایق و علوم آمده است؛ 3- (اَعلام) 1) نام همسر پیامبر اسلام(ص)؛ 2) نام دختر امام موسی كاظم(ع)؛ 3) نام همسر حضرت علی(ع).

]]>
معنی اسم اریکا 2017-02-05T10:19:25+01:00 2017-02-05T10:19:25+01:00 tag:http://girlsnames.mihanblog.com/post/252 هستی ناصری اریكا :    1- (در گیاهی) فوفل، پوفل، درختی از تیره‌ی نخل ها كه در مناطق گرم آسیا می‌روید، نخل هندی؛ 2- (در عربی) فُوفَل، تانبُول، كَوتَل؛ (در انگلیسی و آلمانی) اریكا،  Areka،Areca . اریكا :    1- (در گیاهی) فوفل، پوفل، درختی از تیره‌ی نخل ها كه در مناطق گرم آسیا می‌روید، نخل هندی؛ 2- (در عربی) فُوفَل، تانبُول، كَوتَل؛ (در انگلیسی و آلمانی) اریكا،  Areka،Areca .

]]>
معنی اسم اَرشین 2017-01-06T10:15:51+01:00 2017-01-06T10:15:51+01:00 tag:http://girlsnames.mihanblog.com/post/247 هستی ناصری اَرشین :    1- دوست‌ترین؛ 2- (اَعلام) نام یكی از شاهدخت‌های هخامنشی است كه در زمان خود به درایت و كاردانی مشهور بوده است. اَرشین :    1- دوست‌ترین؛ 2- (اَعلام) نام یكی از شاهدخت‌های هخامنشی است كه در زمان خود به درایت و كاردانی مشهور بوده است.

]]>
معنی اسم ارغون 2016-12-07T10:17:44+01:00 2016-12-07T10:17:44+01:00 tag:http://girlsnames.mihanblog.com/post/248 هستی ناصری ارغوان :    1- (در گیاهی) درختی است زینتی از تیره‌ی پروانه واران با گلهایی به رنگ سرخ مایل به بنفش؛ 2- (در گیاهی) گلی قرمز رنگ و چسبیده به ساقه كه پیش از ظاهر شدن برگ‌ها پدیدار می‌شود؛ 3- (به مجاز) چهره‌ی زیبا و گلگون. [ارغوان را (در انگلیسی) love tree و (در عربی) ارجوان و (در فارسی) درخت ارغوان و یا درخت گل ارغوان گویند]. ارغوان :    1- (در گیاهی) درختی است زینتی از تیره‌ی پروانه واران با گلهایی به رنگ سرخ مایل به بنفش؛ 2- (در گیاهی) گلی قرمز رنگ و چسبیده به ساقه كه پیش از ظاهر شدن برگ‌ها پدیدار می‌شود؛ 3- (به مجاز) چهره‌ی زیبا و گلگون. [ارغوان را (در انگلیسی) love tree و (در عربی) ارجوان و (در فارسی) درخت ارغوان و یا درخت گل ارغوان گویند].

]]>
معنی اسم ارکیده 2016-11-07T10:18:16+01:00 2016-11-07T10:18:16+01:00 tag:http://girlsnames.mihanblog.com/post/249 هستی ناصری اُرکیده:    (فرانسوی) (در گیاهی) 1- گلی به شکل  های غیرعادی و رنگ  های درخشان، که یک گل  برگِ آن از دو گل  برگِ دیگرش بزرگتر است؛ 2- گیاه این گل که علفی است و انواع متعددی دارد که ممکن است پیچنده، بالارونده یا زمینی باشد. اُرکیده:    (فرانسوی) (در گیاهی) 1- گلی به شکل  های غیرعادی و رنگ  های درخشان، که یک گل  برگِ آن از دو گل  برگِ دیگرش بزرگتر است؛ 2- گیاه این گل که علفی است و انواع متعددی دارد که ممکن است پیچنده، بالارونده یا زمینی باشد.

]]>
معنی اسم ارمغان 2016-10-08T10:18:43+01:00 2016-10-08T10:18:43+01:00 tag:http://girlsnames.mihanblog.com/post/250 هستی ناصری ارمغان :    (تركی) تحفه‌ای كه از جایی دیگر برند، سوغات، ره آورد. ارمغان :    (تركی) تحفه‌ای كه از جایی دیگر برند، سوغات، ره آورد.

]]>
معنی اسم ارنیکا 2016-09-07T09:19:09+01:00 2016-09-07T09:19:09+01:00 tag:http://girlsnames.mihanblog.com/post/251 هستی ناصری اَرنیكا :    1- آریایی نیكو كردار، آریایی نیكو رفتار، 2- آریایی خوب و زیبا. اَرنیكا :    1- آریایی نیكو كردار، آریایی نیكو رفتار، 2- آریایی خوب و زیبا.

]]>
معنی اسم گلاب 2015-06-02T06:36:25+01:00 2015-06-02T06:36:25+01:00 tag:http://girlsnames.mihanblog.com/post/246 هستی ناصری گلاب :    1- مایع خوشبویی كه از تقطیر گل سرخ و آب حاصل می‌شود؛ 2- (در عربی) ماءالورد. گلاب :    1- مایع خوشبویی كه از تقطیر گل سرخ و آب حاصل می‌شود؛ 2- (در عربی) ماءالورد.]]> معنی اسم گل‌آرا 2015-06-02T06:35:58+01:00 2015-06-02T06:35:58+01:00 tag:http://girlsnames.mihanblog.com/post/245 هستی ناصری گل‌آرا :    1- آن كه حرفه‌اش گل آرایی است، آن كه هنر چیدن و آرایش گل‌ها در یك مجموعه یا قرار دادن آنها در كنار شاخ و برگ و مانند آن به جهت جلوه و زیبایی بیشتر دارد؛ 2- (اَعلام) نام مادر روشنك بنا بر بعضی از نسخه‌های شاهنامه. گل‌آرا :    1- آن كه حرفه‌اش گل آرایی است، آن كه هنر چیدن و آرایش گل‌ها در یك مجموعه یا قرار دادن آنها در كنار شاخ و برگ و مانند آن به جهت جلوه و زیبایی بیشتر دارد؛ 2- (اَعلام) نام مادر روشنك بنا بر بعضی از نسخه‌های شاهنامه.]]> معنی اسم گشین 2015-06-02T06:35:29+01:00 2015-06-02T06:35:29+01:00 tag:http://girlsnames.mihanblog.com/post/244 هستی ناصری گشین :    (گش = خوب، خوش، با ناز راه رفتن + ین (پسوند نسبت))، (به مجاز) زیبا و دوست داشتنی. گشین :    (گش = خوب، خوش، با ناز راه رفتن + ین (پسوند نسبت))، (به مجاز) زیبا و دوست داشتنی.]]> معنی اسم گُُردآفرین 2015-06-02T06:35:01+01:00 2015-06-02T06:35:01+01:00 tag:http://girlsnames.mihanblog.com/post/243 هستی ناصری گُُردآفرین :    (= گُرد آفرید)، ( گُرد آفرید. گُُردآفرین :    (= گُرد آفرید)، ( گُرد آفرید.]]> معنی اسم گران‌ناز 2015-06-02T06:34:32+01:00 2015-06-02T06:34:32+01:00 tag:http://girlsnames.mihanblog.com/post/242 هستی ناصری گران‌ناز:    1- دارای ناز، كرشمه و غمزه‌ی فراوان؛ 2- دارنده‌ی قشنگی و زیبایی زیاد؛ 3- (به مجاز) جذاب و خوشایند. گران‌ناز:    1- دارای ناز، كرشمه و غمزه‌ی فراوان؛ 2- دارنده‌ی قشنگی و زیبایی زیاد؛ 3- (به مجاز) جذاب و خوشایند.]]> معنی اسم گراناز 2015-06-02T06:34:03+01:00 2015-06-02T06:34:03+01:00 tag:http://girlsnames.mihanblog.com/post/241 هستی ناصری گراناز :    (= گران  ناز)، ) گران  ناز. گراناز :    (= گران  ناز)، ) گران  ناز. ]]>