ارمغان :    (تركی) تحفه‌ای كه از جایی دیگر برند، سوغات، ره آورد.