اَرنیكا :    1- آریایی نیكو كردار، آریایی نیكو رفتار، 2- آریایی خوب و زیبا.