(عربی) 1- ویژگی آن كه چهره‌اش مثل ماه می‌باشد؛ 2-(به مجاز) زیبارو.