قمرالزمان :    (عربی) 1- ماه دوران؛ 2- (اَعلام) نام یكی از اشخاص هزار و یك شب (الف لیله ولیله).