قُدسی :    (عربی ـ فارسی) (منسوب به قدس)، 1- مربوط به عالم بالا، مربوط به عالم مجردات، ملكوتی؛ 2- (در قدیم) (به مجاز) فرشته.