فاطمه عَذرا :    (عربی) از نام‌های مركب،   فاطمه و عَذرا.