فاخته :    (عربی) 1- پرنده‌ای از خانواده‌ی كبوتر؛ كوكو، صلصل؛ 2- (در قدیم) (در موسیقی ایرانی) از اصول موسیقی قدیم، فاخته ضرب؛ 3- (اَعلام) دختر ابوطالب و خواهر امیرالمؤمنین(ع) مكنی [كنیه‌ی او] به ام هانی.