عابده :    (عربی) (مؤنث عابد) (در قدیم) زنی كه بسیار عبادت می‌كند. +   عابد.