طنین :    (عربی) 1- انعكاس صوت، پژواك؛ 2- حالتی از صدا كه دارای تأثیر و نفوذ باشد؛ 3- خوش آهنگی.