طَناز :    (عربی) 1- ویژگی زن یا دختری كه ظاهری زیبا و حركات و رفتاری دلنشین و همراه با ناز و عشوه دارد؛ 2-(به مجاز) بسیار زیبا، دلنشین و فریبنده؛ 3- (در قدیم) آن كه به كنایه و از روی طنز و ریشخند سخن می‌گوید، طنز گو و ایرادگیر.