طُلوع :    (عربی) 1- دمیدن و برآمدنِ خورشید و مانند آن؛ 2- (به مجاز) ابتدای روز؛ 3- (به مجاز) آغاز پیدایش چیزی؛ 4-(در نجوم) پیدایی و آشكار شدن ستاره هنگامی كه تحت‌الشعاع خورشید نباشد، مقابلِ غروب.