طَلایه :    (عربی) (به مجاز) نشانه یا جلوه‌ی نخستین از هر چیز كه پیش از دیگر نشانه‌ها نمایان شود.