طَراوت :    (عربی) 1- تر و تازگی؛ 2-(در قدیم) (به مجاز) سامان و رونق.