طاهره :    (عربی) 1- (مؤنث طاهر)، زن پاك از پلیدی و عیوب. + ( طاهر. 1- ، 2- و3- ؛ 2-(اَعلام) لقب حضرت فاطمه(س).