طاووس :    (معرب از آرامی) 1- پرنده‌ای از خانواده‌ی كبك كه پرهای رنگارنگ و زیبا دارد؛ 2- (در نجوم) یكی از صورت‌های فلكی در نیم‌كره‌ی جنوبی آسمان، میان صورتهای اُکتان، تلسکوپ و هندی.