صبور :    (عربی) 1- آن‌كه در برابر سختی‌ها و رنج‌ها بردبار است، صبر كننده، شكیبا؛ 2- از نام‌های خداوند.