صابرین :    (عربی) (جمع صابر)، ( صابر. 1- ، 2- و 3-