شادان :    1- شاد، مسرور؛ 2- (در حالت قیدی) باحال شاد، شادمانه.