سازگار :    1- دارای گرایش به همراهی و همكاری با دیگران، هماهنگ، موافق؛ 2- ملایم طبع.