ساریه :    (عربی) 1- ابری كه در شب آید؛ 2- (اَعلام) نام یكی از دختران امام موسی كاظم(ع).